Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Základní informace

Společnost BMKco s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících/ odběratelů zboží ze své nabídky v rámci přímého prodeje nebo poskytování služeb a/nebo prodeje prostřednictvím elektronického obchodu (E-Shopu), kteří jsou fyzickými osobami podnikateli a/nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

         Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení

Správce osobních údajů

Společnost BMKco s.r.o., se sídlem Napajedla, Kvítkovická 1533, PSČ 76361, IČO: 26266920, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

         Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti BMKco s.r.o. (dále jen „Směrnice“).

 Zákazníci mají právo se na společnost BMKco s.r.o.. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro osobní údaje;
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje:  kubova@bmkco.cz ;
 • telefonicky na tel. čísle: 577005787;
 • osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje, zřízeném u Hlavní ekonomky.

Zpracovatelé osobních údajů

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje zpracovatelům (třetím subjektům):

 • Dopravcům: zvolený dopravce k zajištění dopravy objednaného zboží
 • Společnosti ve skupině:  handy corp. s.r.o., sídlem Pod Kalvárií 126, 763 61 Napajedla, IČ: 26931109
 • Správce PC sítě: M2BSERVIS CZ s.r.o. pro zajištění provozu informačního systému společnosti
 • Správce e-shopu: ELISCHKA SYSTEMS s.r.o. pro zajištění provozu e- shopu a objednávkového systému

 Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění kupní nebo jiné smlouvy/ jednání o smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů (zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty);
 • účely tzv. přímého marketingu;
 • další marketingové účely správce (na základě souhlasu);
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovnách Správce).
 • pro další marketingové účely společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v rámci elektronického obchodu: E-Shop (ONLINESHOP) BMKco s.r.o..

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právními tituly ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
 • plnění právních povinností správce;
 • souhlas subjektu údajů;
 • oprávněné zájmy správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování 
  Informační systém: Microsoft Dynamics NAV, Navision 
  E-Shop (ONLINESHOP): webová aplikace;
  Informační systém pro správu obchodních aktivit
  Kamerové systémy;
 • manuální zpracování 
  v listinné podobě: kupní a jiné smlouvy (včetně smluv ve zjednodušené zjednodušeném formátu: objednávky – potvrzení objednávek), dodací listy, daňové a účetní doklady.

Kamerové systémy

Kamerové systémy společnosti BMKco s.r.o. jsou provozovány ve všech objektech provozoven společnosti, a to jako systémy vybavené funkcí: obrazového záznamu.

Kamerové systémy jsou provozovány za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnost osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách provozoven (návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy;
 • místo uložení záznamů: přímo v jednotlivých provozovnách;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: sedm (7) dnů
 • technické zabezpečení a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění. Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • jméno a příjmení, adresa sídla, resp. bydliště, IČO a DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Cookies;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si:

 • upravíte nastavení svého uživatelského profilu v e-shopu nebo
 • využije kontaktního formuláře na našich na www stránkách nebo
 • nás kontaktujete prostřednictvím infolinky na kontaktním tel. správce

Doba zpracování osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu trvání souhlasu subjektu údajů;
 • po dobu sedmi (7) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.

Práva subjektů údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 7. 2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na http://www.bmkco.cz a https://eshop.bmkco.cz  v sekci Ochrana osobních údajů.