Politika společnosti BMKco

Politika společnosti BMKco


Oblast systému řízení jakosti:

Spokojenost zákazníka určuje měřítko jakosti naší práce a zákazníkovo hodnocení je jedním z rozhodujících ukazatelů naší úspěšnosti při plnění cílů jakosti

 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • rozhodující význam pro jakost má výběr, kvalifikace, vhodná motivace a informovanost všech pracovníků. Každý zaměstnanec společnosti nese sám odpovědnost za jakost výsledků své práce a přispívá tak k dosažení cílů v oblasti jakosti. Mezi sebou vystupují všichni zaměstnanci jako dodavatelé i zákazníci a přispívají tak k operativnímu provádění na sebe navazujících činností na profesionální úrovni
 • každému pracovníkovi společnosti je známa přesně definovaná míra odpovědnosti za jemu svěřený úsek práce a jakost jeho činnosti
 • za naplňování politiky jakosti je v první řadě odpovědno vrcholové vedení společnosti. Jedním z prvořadných cílů vrcholového vedení je trvalé zvyšování dosažené úrovně a pro tento cíl získává všechny zaměstnance. Zabraňování a předcházení chybám má přednost před jejich odstraňováním.
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.